Obec Hrišovce

OZNÁMENIE: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  01.03.2024 o 18.00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Hrišovce č.67.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu  zasadnutia

4. Prerokovanie výmeny okien na obec. úrade

5. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Milana Michlíka č.120  – elektrická        prípojka k stavbe garáže.

6. Rôzne

7. Návrh uznesení a schválenie

8. Záver

 

Milan Michlík,                                                                                                                                starosta obce

 

Rozdeľovník:

Poslanci

Verejné tabule