Obec Hrišovce

Zverejnenie zámeru

Obec Hrišovce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje  svoj zámer realizovať predaj nehnuteľného  majetku obce  Hrišovce  ako prípad hodný osobitného zreteľa v tomto rozsahu:

  • predaj pozemkov – parcely „C“
  • č. 131 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2,
  • č. 135 – ostatná plocha o výmere 220 m2,

Pozemky sú priľahlé k pozemkom pri rodinnom dome č. 93 – Dušan Jánošík

Dodatok k predaju.pdf

Zverejnené na úradnej tabuli v Hrišovciach, dňa 11.08.2023