Obec Hrišovce

Výzva na predkladanie ponúk – REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Obec Hrišovce, Obecný úrad Hrišovce 67, 053 51 Kluknava

Výzva

na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                      Obec Hrišovce

Sídlo:                        Hrišovce 67, 053 51 Kluknava

IČO:                          00329169

DIČ:                          2021331444

Telefón:                     +421 53 429 74 95

Kontaktná osoba:   Milan Michlík

E-mail:                       starosta@hrisovce.sk

  1. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Druh zákazky (tovary / služby / práce):    stavebné práce

Kód CPV: 45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest

Popis stavebných prác:

Územie budúcej stavby sa nachádza v obci Hrišovce na parcelách č. KN-C 458/1, 458/2, 458/3, 458/4 a 458/5, s čiastočným zásahom do parciel č. KN-C 394 a 395/1 (pri napojení). V súčasnosti sa na tomto území nachádza miestna komunikácia slúžiaca širokej verejnosti a sprístupňujúca pozemky rodinných domov obyvateľov obce ako aj pozemok poľnohospodárskeho družstva.

Miestna komunikácia má na začiatku svojho úseku (cca 140 m) realizovaný kryt z asfaltového betónu, na zvyšnej časti je však povrch len z hrubej štrkodrviny. Rokmi používania a prejazdmi najmä ťažkých mechanizmov sa na nespevnenej časti komunikácie vytvorili vyjazdené koľaje.

Účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie je realizovať nový bezprašný asfaltobetónový kryt, ktorý zabráni ďalšiemu degradovaniu a znehodnocovaniu komunikácie. Navrhovanou rekonštrukciou a výstavbou výhybne pre vozidlá sa zároveň zlepší prejazdnosť komunikácie, plynulosť dopravy na nej a zníži sa riziko kolíznych situácií.

Popis funkčného a technického riešenia je podrobne popísaný v projektovej dokumentácii a technickej správe.

 

Viac informácii k stiahnutiu tu!

Výzva _Rekonštrukcia MK

Príloha č. 1 – Výkaz výmer (zadanie)

Príloha č. 2 – Návrh ZoD