Obec Hrišovce

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)

II.1 Názov

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)

II.2 Charakter

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM KSK“) je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

II.3 Hlavné ciele

Cieľom spracovania Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického samosprávneho kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického dokumentu je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Košického samosprávneho kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. PUM Košického samosprávneho kraja rešpektuje princípy plánovania udržateľnej mobility („Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2015) a strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni (predovšetkým Európskej únie – EÚ).
Nedeliteľnou súčasťou PUM KSK je územný priemet a definovanie územných požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z návrhu. Cieľom PUM KSK je systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál Košického samosprávneho kraja. Dokument sa zameriava na organizačnú a inštitucionálnu úroveň, prevádzku a infraštruktúru, má konkrétne zameranie na podporu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy udržateľnej mobility. Prepojili sa aj iné, paralelne prebiehajúce činnosti v oblasti, ako sú výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015, Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014-2020 a podobne.
Hlavným prínosom návrhovej časti je predovšetkým odporúčanie ďalšieho smerovania Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravy, dopravných procesov a dopravnej infraštruktúry. Významným prínosom pre ďalší rozvoj Košického samosprávneho kraja je tiež to, že tento dokument navrhuje a zoraďuje poradie dôležitosti infraštruktúrnych opatrení na cestnej sieti II. a III. triedy podľa merateľných faktorov a z tohto dôvodu dáva do ruky nástroj pre jednoduchšie, opodstatnené a efektívne presadzovanie realizácie navrhovaných projektov vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie Košického samosprávneho kraja.

II.4 Stručný opis obsahu strategického dokumentu

I. Analytická časť
Analytická časť bola zameraná na zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy:
• Vymedzenie záujmového a riešeného územia
• Zber demografických dát a ich vyhodnotenie
Strana 3 rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2020/004925 zo dňa 08.06.2020
• Zber dát týkajúcich sa dopravy (organizácia, prevádzka, infraštruktúra)
• Prieskum dopravy cez hranice kraja
• Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD)
• Dopravný prieskum dopravy ASD (automatické dopravné sčítanie) a smerový dopravný prieskum
• Dopravné modelovanie
• Analýza súčasného stavu a trendu vývoja
• Varianty budúceho vývoja
• SWOT analýza, ktorá definuje silné a slabé stránky súčasného stavu dopravy
V analytickej časti boli identifikované tieto hlavné problémy v doprave na území Košického kraja:
• Zlý stavebný stav železníc, ich nedodatočná údržba a modernizácia, z toho vyplývajúca drahá prevádzka zastaraných železníc, zlá kvalita železničných zastávok a staníc
• Veľmi nízky rozsah prevádzky železníc
• Negatívny vplyv vlakov zadarmo na diaľkovú autobusovú dopravu
• Neprehľadný systém verejnej dopravy, nedostatočné poskytovanie informácií, nízka kvalita autobusových staníc a ich informačného systému
• Neexistencia integrovaného dopravného systému v praxi
• Pomalé a zastarené odbavovanie
• Pokračujúci pokles využívania prímestskej autobusovej dopravy
• Nedostatok zdrojov na kompenzácie pri zvyšovaní strát
• Vlastnícka štruktúra autobusových terminálov a neexistencia legislatívy pre TIOP
• Cesty vedené cez obce, aj v hlavných smeroch chýbajú cesty I. triedy
• Nedostatok financií na opravy a rozvoj krajských ciest a jeho nevhodné riešenie pôžičkami na údržbu
• Nevyhovujúci a havarijný stavebný stav krajských ciest najmä v horských oblastiach
• Chýbajúce hraničné priechody na Ukrajinu
• Zlá dostupnosť horských oblastí v zimnom období
• Vyčerpaná kapacita siete v okolí Košíc
• Nespojité vedenie trás s nevyriešenými vstupmi do miest
• Nesystémové financovanie cyklistickej dopravy

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť [1.16 MB]