Obec Hrišovce

OZNAM O ZRIADENÍ KOMISIÍ

Na 1. ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrišovciach dňa 26.11.2022 boli zriadené a odsúhlasené komisie:

Komisia:                                                            predseda/níčka

– kultúry a vzdelávania                                   –    RNDr. Emília Kovářová

– životného prostredia a verejného poriadku  –    Rastislav Tomašov

– športu a mládeže, požiarnej ochrany            –    Bronislav Klacz

– financovania, rozpočtu, a správy majetku    –   PhDr. Mária Tomašová

– výstavby a rozvoja                                        –   Róbert Tomašov