Obec Hrišovce

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Obec Hrišovce – Obecný úrad Hrišovce, 053 51 Hrišovce 67

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

 

Obec Hrišovce vypisuje výberové konanie na funkciu “Hlavný kontrolór obce Hrišovce“ v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrišovciach.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrišovce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 03.03.2022 na Obecnom úrade v Hrišovciach  č. 67, 053 51 v uzatvorenej obálke označenej

 “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ”.

Výberové konanie sa uskutoční :       04.03 .2022

 

Požiadavky:

–   ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

–   súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

–   úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

–   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

–   znalosť základných zákonov samosprávy

–   profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami-
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

Pracovný úväzok  :  0,06

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Hrišovciach, dňa 21.01.2022

Zverejnené na :

www.hrisovce.sk, úradné tabule                                                     

 

Milan Michlík,

starosta obce