ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/002309-233
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
20. 04. 2023
Vec
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025 Žiadame Vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a informácii o zverejnení návrhu strategického dokumentu informovali o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 10.05.2023 o 10.00 hod. v budove Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, v zasadačke č. 101 na 1. poschodí v budove A verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Rozdeľovník Obce a mestá Košického kraja
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/002309-233
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica Obec Helcmanovce, Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce Obec Henclová, Henclová 50, 053 33 Henclová Obec Hrišovce, Hrišovce 67, 053 51 Hrišovce Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany Obec Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava Obec Smolnícka Huta, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta Obec Smolník, Smolník 1, 055 66 Smolník Obec Stará Voda, Stará Voda 15, 053 34 Stará Voda Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár Obec Úhorná, Úhorná 29, 055 66 Úhorná Obec Veľký Folkmar, Veľký Folkmar, 055 51 Veľký Folkmar Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Závadka Obec Žakarovce, Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce