Obec Hrišovce

KPSS – pripomienky

Vážení občania,

od 01.10.2021 je na internetovej stránke obce Hrišovce zverejnený Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2026.
Do 22.10.2021 majú možnosť občania obce podať návrhy a pripomienky mailom na ocu@hrisovce.sk alebo osobne na OcÚ.
Občania, ktorí sa nemajú možnosť oboznámiť s Komunitným plánom doma, môžu tak urobiť na obecnom úrade počas úradných hodín.